Thái Khoa lược dịch từ JCI.CC (Trang chủ của JCI Global). Khá hay nên trong thời gian gửi bài để đăng JCI.VN tạm thời up ở website cá nhân cho các bạn trẻ nào mong đợi xây dựng dự án cộng đồng có thể tham khảo và tham gia JCI Việt Nam để có cơ hội tốt hơn trong việc kết nối. Tính đến 2019, JCI Việt Nam có 8 Chapters ở cả 3 miền Bắc Trung Nam. 

Nguồn tiếng Anh ở đây: FILE PDF

GIỚI THIỆU

Là những Global Citizens (Công dân toàn cầu), tất cả chúng ta đều có chung những mục tiêu, quyền lợi và trách nhiệm. Thông qua khái niệm “Active citizens” (Công dân tích cực), JCI khuyến khích người trẻ có trách nhiệm với các vấn đề mang tính địa phương và tìm các giải pháp bền vững được với mục tiêu có lợi cho cộng đồng địa phương nói riêng và toàn cầu nói chung. Người trẻ luôn mong đợi thay đổi cuộc sống của chính họ và thế giới. Với động lực đó, các thành viên JCI được trao quyền và được truyền cảm hứng để tìm giải pháp giải quyết những thách thức toàn cầu của thời đại ngày nay.

Tuy nhiên, JCI cũng nhận ra rằng nếu chỉ có một cá nhân hoặc một nhóm người không thể tạo ra những tác động có tính chất “sustainable” (bền vững và dài hạn). Đối với giải pháp cho các vấn đề của cộng đồng, chúng ta sẽ có thể đạt được bằng việc thúc đẩy sự tham gia và đồng hành đến từ nhiều thành phần của xã hội. Những giải pháp này nhằm phụng sự cho cộng đồng, với mục tiêu đầu tiên là đảm bảo sức khỏe, sau đó là thúc đẩy giáo dục, kinh tế và cuối cùng là hướng đến một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững.

JCI mong đợi sẽ trở thành tổ chức kết nối các nguồn lực trong xã hội như các doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng xã hội. Nhằm tạo ra các tác động bền vững, thông qua các chương trình hành động thiết thực của tập thể Active Citizens tại mỗi địa phương. Ở JCI, các thành viên được hướng dẫn xây dựng và vận hành dự án dựa trên “Active Citizen Framework”. Đây là mô hình được thiết kế để giải quyết các vấn đề cộng đồng một cách hiệu quả bằng cách đưa ra những phương pháp / quy trình để thực hiện và vận hành dự án một cách hiệu quả, tạo ra sức ảnh hưởng tích cực thông qua các giải pháp bền vững cho cộng đồng trên toàn cầu.

CƠ CHẾ VẬN HÀNH CỦA ACTIVE CITIZEN FRAMEWORK

  • Hợp tác với các đối tác và các bên có liên quan trong cộng đồng để nghiên cứu nhu cầu của cộng đồng
  • Xây dựng các giải pháp có tính bền vững, dài hạn và bắt đầu các chương trình hoạt động (với sự kiểm soát / kiểm tra thường xuyên)
  • Đánh giá kết quả của dự án để đảm bảo các giải pháp đưa ra có tính bền vững & dài hạn.

 

Dưới đây là quy trình thực hiện dự án được phác thảo bởi “JCI Active Citizen Framework”:

PHÂN TÍCH: Thấu hiểu nhu cầu cộng đồng

Những thách thức mang tính cộng đồng không thể được giải quyết nếu chúng ta không thấu hiểu sâu sắc. Sử dụng các công cụ như khảo sát, dữ liệu nhân khẩu học và phỏng vấn các bên có liên quan, các Active Citizen sẽ tiến hành phân tích nhu cầu của cộng đồng để hiểu sâu hơn về các thách thức cộng đồng và nguyên nhân sâu xa của vấn đề.

Giai đoạn đầu tiên của mô hình này sẽ giúp đảm bảo rằng dự án phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Đồng thời, còn giúp kết nối các thành viên trong cộng đồng đó, những người ủng hộ sáng kiến ​​và các đối tác tiềm năng cho dự án.

 

PHÁT TRIỂN:  Xây dựng các giải pháp bền vững

Sau khi thu thập và phân tích dữ liệu về nhu cầu của cộng đồng, bước tiếp theo là xây dựng kế hoạch dự án nhằm giải quyết các nhu cầu cốt lõi và nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, cũng như đưa ra các giải pháp dài hạn. Phác thảo các mục tiêu, kế hoạch hành động và kết quả mong đợi đạt được để tạo ra các tác động tối đa trong cộng đồng. Giống như phân tích nhu cầu giúp đảm bảo cộng đồng làm chủ được các thách thức, liên quan đến tất cả các thành phần của xã hội trong việc hợp tác về một giải pháp sẽ giúp đảm bảo tác động bền vững. 

 

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Cộng đồng có thể giải quyết những thách thức mà nó phải đối mặt thông qua ba giai đoạn phát triển tích hợp, điều này sẽ thúc đẩy một cộng đồng hướng tới sự thịnh vượng và phát triển lâu dài.

Giai đoạn 1: Sức khỏe cộng đồng 

Là nền tảng đầu tiên để xây dựng một xã hội thành công. Các dự án liên quan đến giai đoạn này giải quyết các vấn đề của người dân cho một cuộc sống lành mạnh. Các giải pháp sẽ bao gồm phòng bệnh, tăng cường vệ sinh và tăng khả năng tiếp cận điều trị y tế.

Các dự án liên quan đến các mục tiêu toàn cầu thuộc 17 Mục tiêu phát triển bền vững (17 SDGs) sẽ được áp dụng cho giai đoạn này như: 

Mục tiêu số 1: Giảm nghèo

Mục tiêu số 2: Xóa đói

Mục tiêu số 3: Sức khỏe và hạnh phúc

Mục tiêu số 6: Nước sạch và vệ sinh 

Giai đoạn 2: Giáo dục và kinh tế 

Thúc đẩy giáo dục và kinh tế là động lực phát triển nền kinh tế, giúp người dân thoát nghèo và đưa họ vào con đường phát triển bền vững. Bước này được xây dựng trên nền tảng của giai đoạn 1 để đảm bảo phát triển các kỹ năng và cơ hội liên quan đến tăng trưởng kinh tế, việc làm, bình đẳng giới và tinh thần khởi nghiệp.

Các dự án liên quan đến các mục tiêu toàn cầu thuộc 17 Mục tiêu phát triển bền vững (17 SDGs) sẽ được áp dụng cho giai đoạn này như: 

Mục tiêu số 4: Nâng cao chất lượng giáo dục

Mục tiêu số 5 :Bình đẳng giới

Mục tiêu số 8: Việc làm và tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Mục tiêu số 9: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa hạ tầng

Mục tiêu số 10: Giảm bất bình đẳng giữa các quốc gia

Giai đoạn 3: Hòa bình, thịnh vượng và bền vững 

Khi giải quyết các vấn đề trong hai giai đoạn đầu tiên, chúng ta phải có một cái nhìn dài hạn về sự phát triển. Tránh khủng hoảng môi trường và kinh tế song song đó đòi hỏi một cách tiếp cận bền vững. Các dự án trong giai đoạn ba được kiến tạo để duy trì thành quả của cả quá trình bằng cách đào tạo các doanh nghiệp và cộng đồng về vai trò của các bên trong tất cả các tiến trình phát triển bền vững như gìn giữ môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các dự án liên quan đến các mục tiêu toàn cầu thuộc 17 Mục tiêu phát triển bền vững (17 SDGs) sẽ được áp dụng cho giai đoạn này như: 

Mục tiêu số 7: Năng lượng sạch và giá rẻ.

Mục tiêu số 11: Các thành phố và cộng đồng bền vững.

Mục tiêu số 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm.

Mục tiêu số 13: Hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu số 14: Tài nguyên nước.

Mục tiêu số 15: Tài nguyên đất.

Mục tiêu số 16: Hòa bình, công lý và ổn định.

Mục tiêu số 17: Kết nối đối tác để hiện thực hóa các mục tiêu.

 

THỰC THI : Hãy hành động ngay

Khi nhu cầu của cộng đồng và nguyên nhân gốc rễ đã được xác định, hãy hành động bằng cách huy động các nguồn lực, các nguồn hỗ trợ và bắt đầu thực hiện việc triển khai dự án. Bằng cách kết hợp các nguồn lực giữa các lĩnh vực từ các bên liên quan, dự án sẽ bắt đầu được khởi động để đạt được tác động bền vững từng bước một. Trong giai đoạn này, kết nối, thực thi và trách nhiệm là chìa khóa để tạo ra kết quả tích cực và tác động lâu dài.

 

 

ĐÁNH GIÁ: Theo dõi và đánh giá kết quả

Trong suốt dự án, tiến độ và kết quả phải được theo dõi sát sao để xác định rằng mục tiêu có đang đi đúng hướng hay không. So sánh các dữ liệu được thu thập trong giai đoạn phân tích nhu cầu với dữ liệu được thu thập trong và sau dự án để đo lường mức độ thay đổi tích cực mà dự án đang làm được. 

Sau khi hoàn thành, hãy dành thời gian để suy ngẫm về các hành động được thực hiện và đánh giá hiệu suất của nhóm trong việc tạo ra một tác động lâu dài. Kết quả của dự án sẽ thể hiện rõ vai trò của JCI cho các đối tác trong nhiệm vụ tạo ra giá trị bền vững.

 

ĐỐI TÁC: Trên mỗi chặng đường

Để tăng sức ảnh hưởng, các đối tác được tham gia trong từng bước của quá toàn bộ dự án, điều này làm tăng quyền can thiệp của các bên liên quan về cả nhu cầu và giải pháp. Hợp nhất các nguồn lực và tận dụng sức mạnh của nhau sẽ giúp đạt được kết quả tốt hơn. Tài nguyên có thể bao gồm con người, chuyên môn, nguyên vật liệu, máy móc hoặc dựa trên website và thông tin, dữ liệu đào tạo và nguồn lực tài chính. 

“JCI Active Citizen Framework” là một công cụ giúp đạt được tác động bền vững và tạo ra một thế giới tốt hơn. Thông qua công cụ này,  các đối tác sẽ dễ dàng hiểu rõ hơn về cách JCI tạo ra dự án mang lại tác động bền vững trong cộng đồng.

 

KẾT LUẬN

“JCI Active Citizen Framework” đưa ra một định hướng cho những người trẻ năng động làm việc cùng nhau và kết nối tất cả các thành phần của xã hội để tạo ra tác động bền vững. Mô hình này tạo ra một tiến trình tiếp cận dựa trên các nhu cầu có thật, tập trung vào cộng đồng bằng các hoạt động thực tiễn, dẫn đến thay đổi tích cực và bền vững. Khi dự án đã hoàn thành và mục tiêu đã đạt được, những người trẻ tích cực phải tiếp tục nỗ lực chuyển giao các thành quả của họ bằng những cơ hội để trao quyền, phát triển đội ngũ để tạo ra tác động lớn hơn.

Để nắm bắt thêm: https://jci.cc/active_citizen_framework

(Cảm ơn sự hỗ trợ của Mộc Thảo – Thư Ký JCI Việt Nam 2020)